Yayasan Dharma Kasih | Peduli Yatim di Cakung Jakarta Timur

Islam Dan Kedamaian

ISLAM merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt sejak manusia pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam as. Islam tidak langsung diturunkan secara utuh kepada umatnya, melainkan diturunkan secara bertahap melalui wahyu-wahyu ataupun kitab-kitab Allah yang diberikan kepada para Nabi dan RasulNya hingga pada masa kerasulan  Muhammad saw.

Kata Islam berarti damai, selamat, penyerahan diri, tunduk, dan patuh. Islam adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu sailama yang di-masdar-kan menjadi islaman yang berarti damai. Islam disebut sebagai agama rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah Swt: “Dan tiadalah mengutus kamu (ya Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya’: 107).  Dalam kaitan itu, Allah Swt menciptakan manusia dengan tingkat keragaman yang cukup unik, mulai dari warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, maupun postur tubuh. Demikian pula dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia terdiri atas berbagai suku bangsa, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Tetapi perbedaan itu bukan untuk saling bersaing, justru sebaliknya, untuk saling bersanding satu sama lain.

Kebahagiaan tertinggi dihayati dari makna “salam”, yakni rasa damai dan selaras yang dimiliki seorang hamba dalam kesadarannya akan ke-Maha-Agung-an Allah dan sikapnya bersyukur kepada-Nya. Difirmankan, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Tuhan mereka akan memberi mereka petunjuk dengan iman mereka itu, di bawah mereka mengalir sungai-sungai, dalam surga kebahagiaan sejati. Seruan mereka dalam surga itu ialah, “Maha Suci Engkau Ya Allah”, dan tegur-sapa mereka di situ ialah “Salam (Damai)”, sedangkan penutup seruan mereka ialah, “Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam” (QS 10:9-10).

Damai dan selaras secara ruhani itu buah langsung dari sikap pasrah yang tulus kepada Allah. Meski ayat itu melukiskan pengalaman surgawi –sebagai bentuk kebahagiaan tertinggi– tapi pengalaman ruhani serupa (walau kualitas lebih rendah), juga dapat dirasakan oleh seorang hamba beriman semasa dalam kehidupan duniawi.

Leave a Comment